Tuesday, August 25, 2009

Etik och sånt - del 3 (Damien Keown)

Damien Keown och buddism
Keown har som mål att presentera en buddistisk etik som är en mix mellan en teleologisk 'virtue' etik (Keown, s xi) och en naturlig lag som kallas för dharma (s iii). Det Keown påpekar är att en buddistisk verklighetsuppfattning är sann som religion och etisk princip oavsett om andra har förmågan att se detta (s 20). Därmed har vi, liksom hos Rawls, ett universellt sanningsanspråk som relaterar både till den buddistiska texten (sutta) och den naturliga lagen (dharma).

Angående detta förhållande skriver Keown:

”The text are thus the window through which the principles of nature law are discerned”.1

Utöver dessa är kommentar traditionen (acariyavada) och den personliga övertygelse (attanomati) betydelsefulla. Keown är kritisk till en naturlig lag som kopplas till en transcendent verklighet och menar istället, liksom många i Väst gör, att en naturlig lag nås genom förnuftet.
Den innehåller:

1) grundläggande praktiker som indikerar vad som är grundläggande gott
2) Grundläggande metoder som skiljer falskt och sunt praktiskt tänkande ifrån varandra
3) en uppsättning allmänna moral principer (s 19). Den naturliga lagen har en stor betydelse för Keown i de etiska principerna, vilket han förtydligar när han talar om fyra olika plan som dessa härstammar från:

On the ground floor are the things which constitute the everyday business of ethics, namely judgements, choices and actions. On the next level are the rules and precepts which justify the judgements and actions. Higher still are the principles which inform the rules, and finally above the principles is the ethical theory in terms of which the principles are to be defended.2

De två första nivåerna nås genom de olika skrifter Buddismen har, men de två senare nämnda kan enbart nås genom den naturliga lagen. Den får alltså en viktig och framträdande roll inom buddistisk etik. Keown fortsätter:

Seen in this way the Buddhist precepts are a set of normative rules which are derived from higher (logically precedent) principles which in turn seek to protect and promote certain values or goods.3

De tre mest framträdande av dessa 'goda' inom buddistiskt tänkande finner vi vishet (kunskap som nås genom att använda sitt förnuft på ett korrekt sätt och som innebär att nå dharma, inom etiken är det att fastställa vad som är gott, s 50), vänskap (vilket har en vidare betydelse där olika 'virtues' inom relationer ingår, såsom medmänsklighet, tålamod och generositet, s 51). Slutligen den viktigaste av alla, livet själv (s 45). Livet är grunden för både kunskap och vänskap och ska värderas som högsta prioritet.4 Ett dygdigt liv hos en buddhism är alltså att främst leva efter dessa etiska principer i strävan efter perfektion (s 55).


Abort
Jag ska nu försöka presentera ett konkret exempel där Keown utifrån sin buddistiska hållning tar ett tydligt etiskt ställningstagande. Frågan rör abort, en vanligt återkommande fråga i vår kultur. Damien Keown närmar sig området utifrån de principer som jag redogjort för innan.

Livets början sker när ”(i) the ovum is fertilised by the sperm; and (ii) an intermediate being is available to be reborn”.5 När en en penetrering skett och den genetiska informationen kommit ut genom spermien, kommer inte någon ny information att tillföras (s 82). Det är här det individuella livet börjar. Abort är således alltid ett brott mot livet, oavsett omständigheter (s 93f). Keown är kritisk till de mer liberala tolkningar som finns inom buddismen angående abortfrågan.

Det är även här jag ser hans användande av traditionen komma in. Han hänvisar tillbaka till buddistisk litteratur för att påvisa att det inte finns några bevis för att det skulle råda en öppenhet i frågan om abort utifrån ett buddistisk perspektiv. Det finns inga bevis för det, menar Keown. Den naturliga lagen kan aldrig motsäga skriften, som är den viktigaste källan (s 13). Och både skriften och dharma försvarar livet, abort är således fel och en omoralisk handling.

John Rawls tar abort som ett exempel, utan att konkretisera, och bara hänvisar till att katoliker får vara emot abort och kan låta bli att använda rätten till den, men att det bör betraktas som ett religiöst moraliskt ställningstagande och därmed även utan relevans för det offentliga förnuftet (Rawls, s 198).

--------
Damien Keown, Buddhism and Bioethics

* Keown skiljer på olika former av liv, de som kan nå nirvana och de som inte kan nå nirvana, och vidare de liv som är kopplat till en specifik moralisk historia i relation till karma och de som inte är det (s 45f)

No comments: